PRZEBIEG MEDIACJI

Mediacja przebiega w nastepujący sposób:

  • Rozpoczyna się od wstępnych posiedzeń mediacyjnych z każdą ze stron oddzielnie, podczas których mediator informuje stronę o zasadach dotyczących mediacji, a strony przekazują mediatorom informacje dotyczące sporu.
  • Następnie odbywają się wspólne posiedzenia mediacyjne z obiema stronami, podczas, których omawiane są kwestie sporne i wypracowywane najkorzystniejsze dla obu stron rozwiązania.
  • Wspólne posiedzenia mediacyjne trwają ok. 1,5 godziny. Mediacja składa się z kilku posiedzeń mediacyjnych. Ze względu na oszczędność czasu, (np. długa podróż, mediacje wyjazdowe)  istnieje możliwość odbycia kilku posiedzeń mediacyjnych w ciągu jednego dnia. Decyzję podejmują wspólnie strony i mediatorzy prowadzący mediację.
  • Na każdym etapie mediacji strony mogą konsultować się ze swoimi pełnomocnikami, jeżeli nie są oni obecni na posiedzeniach mediacyjnych.
  • Porozumienie wypracowane wspólnie przez uczestników w trakcie mediacji spisywane jest w formie ugody, która podpisywana jest przez strony lub upoważnionych pełnomocników.
  • Ugoda zawarta przed mediatorem, po zatwierdzeniu jej przez sąd, ma moc ugody sądowej.
    W sytuacji, gdy jedna ze stron nie przestrzegałaby postanowień ugody, sąd, na wniosek drugiej strony
    nadaje jej klauzulę wykonalności, co stanowi podstawę skierowania sprawy do postępowania egzekucyjnego. Jednak sytuacje takie zdarzają się bardzo rzadko, ponieważ w mediacji, strony same decydują o treści ugody, tym samym, podpisując ją, dobrowolnie zobowiązują się do jej realizowania.