ZASADY MEDIACJI

Dobrowolność – udział w mediacji jest dobrowolny. Strony uczestniczą w niej z własnej woli. Mają też możliwość wycofania się z mediacji na każdym jej etapie.

Poufność – wszelkie informacje przekazane podczas procesu mediacji są poufne i nie mogą być przekazywane żadnej instytucji, ani osobie prywatnej. Także strony nie mogą wykorzystywać w sądzie informacji, o których  dowiedziały się podczas mediacji.

Akceptowalność - strony akceptują osobę mediatora, zawsze mają możliwość zrezygnowania z osoby mediatora w trakcie mediacji i wyboru innego.

Neutralność - mediator nie ma interesu w określonym rozwiązaniu sporu i pomaga stronom wypracować takie, które będzie najlepiej odpowiadało ich potrzebom i interesom. Mediator nie narzuca ani nie sugeruje stronom rozwiązania, ani też nie wypowiada swoich osobistych opinii na temat sporu.

Bezstronność - mediator w równym stopniu wspiera strony w rozwiązywaniu sporu. Mediator dba o równowagę między stronami w trakcie prowadzenia mediacji.