Proponujemy dwa warianty klauzuli mediacyjnej, do umowy zawieranej między partnerami biznesowymi.

  

Klauzula I

1. W przypadku powstania pomiędzy stronami niniejszej umowy, jakiegokolwiek sporu, Strony zobowiązują się do podjęcia próby rozwiązania sporu na drodze mediacji, przed skierowaniem sprawy do postępowania arbitrażowego lub sądu.

 

2. Strony uzgadniają, że mediacja będzie prowadzona przez mediatorów wskazanych wspólnie przez Strony.

 

Klauzula II

1. W przypadku powstania pomiędzy stronami niniejszej umowy, jakiegokolwiek sporu dotyczącego niniejszej umowy lub w związku z nią, Strony zobowiązują się do podjęcia próby rozwiązania sporu na drodze mediacji, przed skierowaniem sprawy do postępowania arbitrażowego lub sądu.
 

2. Strony uzgadniają, że mediacja będzie prowadzona przez mediatorów wskazanych wspólnie przez Strony.

 

(fakultatywny ustęp drugi do Klauzuli I i II)

2. W sytuacji opisanej w ust. 1 Strony uzgadniają, że mediacja będzie prowadzona przez mediatorów z Listy stałych mediatorów Fundacji Rozwoju Mediacji, wskazanych wspólnie przez Strony.