Ile kosztuje mediacja?

Mediacje są płatne, tak jak każda inna usługa.

W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest zwolnienie z obowiązku ponoszenia kosztów mediacji.

Koszty mediacji sądowych

MEDIACJE CYWILNE
Koszt mediacji w sprawach cywilnych jest określony w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r.  w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym.

MEDIACJE KARNE

Koszt mediacji w sprawach karnych jest określony w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu karnym.

Koszty mediacji sądowej – w skrócie

Koszt mediacji = wynagrodzenie mediatora + zwrot wydatków

Koszt sądowej mediacji cywilnej

Wynagrodzenie mediatora w sprawach o prawa majątkowe wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2000 złotych za całość postępowania mediacyjnego.

 

W sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz w sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi:

 • za pierwsze posiedzenie – 150 złotych
 • za każde kolejne – 100 złotych, łącznie nie więcej niż 450 złotych
Wydatki związane z przeprowadzeniem mediacji cywilnej obejmują udokumentowane koszty przejazdów mediatora, opłatę za wynajem pomieszczenia w wysokości do 70 zł za jedno posiedzenie oraz koszty korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 zł.

Koszt sądowej mediacji karnej

W sprawach karnych koszty mediacji ponosi Skarb Państwa

Koszty mediacji karnej obejmują:

 • wynagrodzenie mediatora w wysokości 120 zł za całość postępowania mediacyjnego
 • zwrot wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji w wysokości 20 zł za całość postępowania mediacyjnego

Jeżeli mediator jest podatnikiem VAT opisane powyżej koszty podwyższa się o podatek VAT.

Ważne informacje

Koszty mediacji co do zasady obciążają strony w równych częściach, jeżeli strony nie postanowiły inaczej.

Mediator będący podatnikiem podatku VAT, do podanych kwot dolicza podatek VAT.

Wynik mediacji nie ma wpływu na wynagrodzenie mediatora.

Zgodnie z art. 183 § 2 KPC należności za mediację mediator pobiera bezpośrednio od stron, wystawia w tym celu rachunek, fakturę lub paragon.

Należności za mediację pobiera się zwykle przed rozpoczęciem postępowania mediacyjnego.

Należy pamiętać, że w przypadku, gdy strona postępowania znajduje się w trudnej sytuacji materialnej może złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów mediacji.

Zawarcie ugody a zwrot opłaty sądowej

W przypadku zawarcia ugody przed mediatorem sąd zwraca stronie:

 • całą uiszczoną opłatę od pozwu lub wniosku wszczynającego postępowanie w pierwszej instancji oraz zarzutów od nakazu zapłaty, jeżeli postępowanie zakończyło się zawarciem ugody przed rozpoczęciem rozprawy przed sądem pierwszej instancji;
 • 3/4 uiszczonej opłaty od pozwu bądź pisma wszczynającego postępowanie w pierwszej instancji oraz zarzutów od nakazu zapłaty, jeżeli w toku postępowania sądowego zawarto ugodę przed mediatorem po rozpoczęciu rozprawy.

W obu powyższych przypadkach sąd potrąci tylko 30 zł tytułem opłaty podstawowej.

Warto pamiętać, że w sprawach, w których powód przed wytoczeniem powództwa wziął udział w mediacji prowadzonej na podstawie umowy o mediację, opłata stała lub stosunkowa od pozwu podlega obniżeniu o dwie trzecie, nie więcej jednak niż o 400 złotych.

Zwolnienie z kosztów mediacji

Są sytuacje, kiedy strona nie ponosi kosztów mediacji sądowej:

 • w sprawach karnych,
 • w sprawach z udziałem nieletnich,
 • jeśli strona z mocy prawa jest zwolniona z kosztów sądowych – np. w sprawie o alimenty,
 • jeśli strona została w całości zwolniona z kosztów sądowych,
 • jeśli strona została częściowo zwolniona z kosztów w zakresie mediacji,
 • w sprawach, w których mediator wyraził zgodę na prowadzenie mediacji bez wynagrodzenia,
 • wówczas koszty te ponosi Skarb Państwa.

 W mediacjach prywatnych:

 • w punktach NPP – jeśli strona spełnia warunki do udzielenia takiej pomocy.

Koszt mediacji umownej (prywatnej)

Koszt mediacji umownej (prywatnej) określa indywidualny cennik mediatora.