Mediacje umowne

To mediacje prowadzone na podstawie umowy stron.
Są alternatywne wobec sądu.
Mogą zostać wszczęte przed sprawą sądową lub w jej toku.

Jak wszcząć mediację umowną?

  • na podstawie klauzuli mediacyjnej ujętej w treści umowy łączącej strony, np. w umowie o prace budowlane, umowie o pracę, umowie o współpracy
  • jedna ze stron składa wniosek do mediatora o przeprowadzenie mediacji
  • strony wspólnie zwracają się do mediatora o przeprowadzenie mediacji w ich sprawie

Co trzeba wiedzieć
o mediacji umownej?

Dobrowolność

Mediacja umowna, tak jak każda inna mediacja, jest dobrowolna, co oznacza, że do jej wszczęcia niezbędna jest zgoda drugiej strony konfliktu.

Decyzyjność stron

Strony same decydują o wyborze mediatora, który będzie im pomagał rozwiązać spór.

Alternatywa wobec sprawy sądowej

W przypadku zakończenia mediacji umownej ugodą mediacyjną, z reguły nie ma potrzeby składania pozwu do sądu. Zatwierdzenie ugody mediacyjnej odbywa się szybko, na posiedzeniu niejawnym, zwykle bez udziału stron. Zatwierdzona ugoda mediacyjna podlega wykonaniu tak samo jak orzeczenie sądu.

Przerwanie biegu przedawnienia

Skuteczne wszczęcie mediacji umownej przerywa bieg przedawnienia.

Szybkość postępowania

Zgoda obu stron sporu na prowadzenie mediacji umownej umożliwia szybkie ustalenie terminu spotkania mediacyjnego.

Dlaczego warto skorzystać z mediacji umownej przed procesem?

Konflikty są na stałe wpisane w nasze funkcjonowanie. Każdy z nas spotyka się z nimi w swoim życiu zawodowym oraz prywatnym. Część z nich rozwiązujemy niewielkim wysiłkiem z naszej strony, innych nie jesteśmy w stanie rozwiązać sami. Wreszcie są też i takie, które kończą się na sali sądowej.

Alternatywą dla ich procesowego rozwiązania jest mediacja. Skorzystanie z tej formy pozwala nam utrzymać wpływ na ostateczne rozwiązanie, a jednocześnie nie pozostawia nas samych z całym ciężarem konfliktu.
W takiej sytuacji rozwiązaniem jest mediacja umowna. Możemy z niej skorzystać zarówno przed rozpoczęciem działań związanych z procesem jak i w chwili, gdy działania takie podjęliśmy i czekamy na wyznaczenie przez sąd terminu rozprawy.

Skorzystanie z pomocy mediatora pozwoli nam zaoszczędzić czas, mediacja będzie szybsza niż proces połączony z oczekiwaniem na wyznaczenie terminu posiedzenia. Będziemy mieli gwarancję tego, że nasze argumenty będą wysłuchane, a postępowanie odbędzie się w warunkach zdecydowanie bardziej komfortowych niż sala sądowa. Mediator pomoże nam uporządkować proces komunikacji z drugą stroną, wyjaśnić oczekiwania oraz nasze wątpliwości.
Kolejnym istotnym argumentem jest oszczędność środków finansowych, jakie trzeba zaangażować w mediację w porównaniu z procesem.

Co najważniejsze – ugoda mediacyjna podlega zatwierdzeniu, i wówczas jej moc jest taka sama jak orzeczenia sądu.

Decydując się na mediację – w razie jej niepowodzenia nie zamykamy sobie drogi sądowej, a dajemy szansę na szybsze rozwiązanie konfliktu w sprzyjających okolicznościach – z wyjaśnieniem jego wszystkich zawiłości.

W przypadku zawarcia ugody mediacyjnej w toku sprawy sądowej, do sądu składana jest podpisana ugoda, postępowanie sądowe jest umarzane, zaś uiszczona wcześniej opłata sądowa – zwracana w całości lub w części.

Przystępując do mediacji możemy korzystać z wsparcia wybranych wcześniej pełnomocników, którzy pozwolą na optymalne skonstruowanie ugody.