Mediacje karne

Mediacja karna to sposób na rozwiązanie konfliktu karnego pomiędzy pokrzywdzonym a oskarżonym (podejrzanym) z udziałem trzeciej, neutralnej osoby – mediatora.

Mediacje odbywają się na neutralnym gruncie – zwykle w biurze mediatora.

Kto kieruje do mediacji karnej?

 • policja
 • prokurator
 • sędzia

Mediacje karne mogą zostać rozpoczęte również na wniosek którejkolwiek strony postępowania karnego – złożony ustnie lub na piśmie policjantowi, prokuratorowi lub sędziemu.

Wystarczy sformułowanie “wnoszę o skierowanie sprawy do postępowania mediacyjnego”.

W każdym przypadku do wszczęcia mediacji potrzebna jest zgoda obu stron konfliktu!

Koszt mediacji karnej ponosi Skarb Państwa

Co daje mediacja?

Dla pokrzywdzonego mediacja jest:

 • szansą na rozmowę i czynne dochodzenie swoich praw,
 • szansą na szybsze i realne naprawienie szkody,
 • szansą na wyzbycie się lęku będącego następstwem dokonanego czynu zabronionego,
 • szansą na poznanie motywu działania sprawcy i wytypowania go na pokrzywdzonego,
 • szansą na poznanie sprawcy,
 • szansą na usłyszenie „przepraszam”.

Dla podejrzanego lub oskarżonego mediacja jest:

 • szansą na skruchę,
 • szansą na wytłumaczenie się, przeproszenie, pojednanie,
 • szansą na szybkie naprawienie wyrządzonej krzywdy,
 • szansą na korzystny wpływ na sytuację procesową.

Dla społeczeństwa oraz wymiaru sprawiedliwości
mediacja ma na celu:

 •  zapobieganie ponownemu popełnieniu czynu zabronionego,
 • wzmacnianie roli pokrzywdzonych i zwiększenie ich zaangażowania w  proces rozwiązania sporu,
 • zapobieganie wtórnej wiktymizacji,
 • usprawnienie procesu karnego.

Zasady mediacji karnej

 • dobrowolność – nie można kogoś zmusić do mediacji, decyzja o przystąpieniu do mediacji jest swobodna;
 • poufność – wszelkie informacje, oferty, kwoty, propozycje, które zostały przedstawione w mediacji są poufne; nie można się na nie powoływać w dalszym toku postępowania karnego; mediator nie może być świadkiem, co do okoliczności, o których się dowiedział w mediacji;
 • neutralność – mediator nie jest sędzią, nie mówi kto ma rację, nie ma interesu w takim czy innym zakończeniu konfliktu;
 • bezstronność – mediator nie jest pełnomocnikiem stron, wspiera je w równym stopniu, dba o zachowanie równowagi stron;
 • elastyczność – mediacje mogą się odbyć w formule wspólnego spotkania stron z udziałem mediatora; jest możliwość mediacji odrębnych – czyli każda strona spotyka się z mediatorem w innym czasie, a rolą mediatora jest wysłuchanie i przekazanie przeprosin, oświadczeń, ofert czy propozycji drugiej stronie.

O mediacji karnej

 

 

 

Mediacje karne różnią się od mediacji cywilnych.

 

Zawarcie ugody mediacyjnej w postępowaniu karnym nie zastępuje sprawy sądowej, ale wpływa istotnie na dalsze procedowanie, ograniczone zwykle wówczas do dowodów z przesłuchania stron, czy na wymiar kary, ponieważ sędzia orzekający w sprawie ma większy wachlarz możliwości.

 

W sprawie prywatnoskargowej zawarcie ugody mediacyjnej może skutkować zakończeniem postępowania, tj. cofnięciem wniosku o ściganie.

 

Zawarcie ugody w zakresie roszczeń cywilnoprawnych i nadaniu jej klauzuli wykonalności przez sąd, rozwiązuje problem prowadzenia osobnego postępowania sądowego. Ugoda taka ma moc prawną ugody sądowej.

 

 

 

Co zapewnia mediator i jakich wartości pilnuje?

 • poszanowanie godności stron postępowania mediacyjnego
 • brak dyskryminacji i dominacji którejkolwiek ze stron
 • strony otrzymują pełną informację o przebiegu mediacji, jej zasadach i korzyściach, o ich prawach w mediacji i uprawnieniach w postępowaniu karnym związanych z zawarciem ugody mediacyjnej
 • uszanowanie decyzji dotyczącej wycofania się z mediacji na każdym jej etapie
 • zapewnienie czasu do przemyślenia propozycji, które padły w mediacji
 • zapewnienie konsultacji z prawnikiem zarówno propozycji, które padły w mediacji, jak i treści ugody mediacyjnej
 • umożliwienie mediacji odrębnych – w przypadku lęku związanego ze spotkaniem ze sprawcą, niechęci bezpośredniego spotkania ze sprawcą, przebywania sprawcy w zakładzie karnym, na terapii w zakładzie zamkniętym