Mediacje sądowe

To mediacje prowadzone na podstawie postanowienia sądu.

Mogą być wszczęte na każdym etapie postępowania sądowego – aż do wyroku II instancji.

Jak wszcząć mediację sądową?

  • z inicjatywy sądu
  • na wniosek każdej ze stron sporu

Sąd w toku procesu dąży do ugodowego zakończenia sporu – art. 205[6] § 2 KPC.

Do mediacji można kierować sprawy na każdym etapie postępowania, wielokrotnie – art. 183[8] § 1 KPC

Zatwierdzenie ugody mediacyjnej przez sąd

Sąd zatwierdza ugodę mediacyjną na wniosek którejkolwiek ze stron.

Wniosek o zatwierdzenie ugody mediacyjnej jest bezpłatny.

Do wniosku załącza się oryginał otrzymanego w wyniku mediacji i podpisanego przez strony egzemplarza ugody mediacyjnej.

Jeśli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji, sąd zatwierdza ją poprzez nadanie jej klauzuli wykonalności.

Sąd, zgodnie z treścią art. 183 § 3 KPC nie zatwierdzi ugody, która:

  • jest sprzeczna z prawem,
  • jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego,
  • jest niezrozumiała,
  • zawiera sprzeczności,
  • zmierza do obejścia prawa.

Zatwierdzenie ugody zwykle odbywa się bez udziału stron.

Tylko w niektórych rodzajach spraw sąd wzywa na posiedzenie zatwierdzające ugodę, np. w sprawach rozwodowych, w sprawach dotyczących przeniesienia własności nieruchomości.